จับรางวัลครั้งที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 13 พ.ย. 66 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ Enco C ชั้น 6 ห้อง Synergy Hall
วันที่จับรางวัล 13-11-2023
รางวัลที่ 1
รถยนต์ ISUZU Cab4 1.9 Ddi L DA A/T
รางวัลละ 836,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
วาสนา
ไทยประสงค์
090325XXXX
รางวัลที่ 2
รถยนต์ ISUZU Hi-Lander 1.9 Ddi L DA A/T
รางวัลละ 780,000 บาท
จำนวน 2 รางวัล
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ว่าที่ร.ต. ทองศรี
จินะ
089835XXXX
สมศักดิ์
ศรีศาลา
089758XXXX
รางวัลที่ 3
สร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท
รางวัลละ 96,400 บาท
จำนวน 10 รางวัล
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
Tanakon
Bunsit
096914XXXX
กมล
วีรวัฒโนดม
081723XXXX
กมลชนก
สุขสด
098678XXXX
ค้ำ
ลุนลา
062415XXXX
คำคม
กุณะ
093269XXXX
จารุณี
ใจอารีย์
089407XXXX
ประภาพร
ปาสกิจ
083282XXXX
ประยูร
มีทีปี
081754XXXX
ศุภชัย
อินทสินทร์
099764XXXX
ศุภรัตน์
ยมรัมย์
081020XXXX
รางวัลที่ 4
บัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card
รางวัลละ 10,000 บาท
จำนวน 50 รางวัล
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
Siwuth
Susilaj
081818XXXX
กนกฤทัย
สฤทธิบูรณ์
064217XXXX
กรรณิการ์
ปักสิงห์
087360XXXX
กรรณิการ์
ชายมินทร์
089855XXXX
กฤชษณะ
อินทร์เดช
095383XXXX
กัมพล
มณีคง
087038XXXX
กุลภัสสร์
เมฆสงค์
086800XXXX
เครือวัลย์
ศรีบุรินทร์
087097XXXX
จันทร์จิรา
ปานคง
081893XXXX
จามจุรี
ศรีวิชา
095663XXXX
จินดาพร
วงษ์ชัย
080320XXXX
จิรัชญา
ปราณีต
061362XXXX
จิราวรรณ
ทรัพย์ชูงาม
092273XXXX
เฉลิมชาติ
ตรีพิสุทธิ์
061398XXXX
เฉลิมศักดิ์
อินทองสูนย์
085313XXXX
ชานุพงษ์
โพนทอง
061158XXXX
ญาณิศา
ขุนเศษ
081990XXXX
บุญเลิศ
ชัยวงษ์
093278XXXX
บุญเลิศ
คงเกิดลาภ
081319XXXX
เบญจพร
วงษ์เกษา
081861XXXX
เบญจมินทร์
ดิง
097345XXXX
ประจวบ
คงพิริยะนันท์
085513XXXX
ประสิทธิ์
บัวศรี
089869XXXX
ประสิทธิ์(อ๊อฟ)
ผาผ่อง
062681XXXX
ปริพัฒน์
อมรศุภรัตน์
098226XXXX
พัชรี
สังข์ทอง
095103XXXX
ราตรี
ชาเชียง
081544XXXX
วรวุฒิ
นาสามลาด
062074XXXX
วรายุ
สมโภชน์
062268XXXX
วไลกร
สุนทรรัตน์
089420XXXX
วสันต์
ขวัญเนตร
066121XXXX
วัชรคม
พงษ์พันนา
063601XXXX
วัชระพงษ์
มีอยู่
081888XXXX
วัชรา
พูดเพราะ
098119XXXX
วารีญา
ภูพันนา
082780XXXX
วาสนา
รอดรัตน์
081847XXXX
วาสินี
แจ่มกระจ่าง
080456XXXX
วิจัย
เรืองจันทร์
089627XXXX
วีรศักดิ์
จองวิจิตรกุล
089933XXXX
ศักดิ์ชาย
งามสมชาติ
082932XXXX
ศักดิ์ณรงค์
พรหมบุตร
081444XXXX
ศักดิ์ณรินทร์
ชัยวงค์
064289XXXX
ศักดิดนนท์
ริ้งทอง
080454XXXX
ศักดิ์ดา
ฉ่างทองคำ
081618XXXX
ศักดิ์ดา
สายเกิด
094074XXXX
สมใจ
เวียงไท
081070XXXX
สมพงษ์
สุวรรณจันทร์ดี
085463XXXX
สิริพงษ์
สุภาใจ
091016XXXX
สุมินตรา
มิ่งสันเทียะ
063221XXXX
อารีรัตน์
วีรวัฒโนดม
094997XXXX